شرکت دانش بنیان پارس کیان فناوری آپادانا (پکفا) مجری اتوماسیون صنعتی و تامین تجهیزات پزشکی – ساخت داخل-بومی سازی و مهندسی معکوس کارتهای کنترل الکترونیکی .

Comment is closed.